Service Node Details

d67ff78954d93fec5b49d8d33e26e3e131ec6d1c5d2dedae224290318b130b73

447a06897cb4f5af527e08bd4dc3d536001d096dfc9d6b6fb83c3e8b0e0ccc64

et7ypnmhsu446wu6bn6w5o6igayb4nmp91qss57a8o9esdoc3t1y.snode

L5HHNtqGPMkKPFkxzx89R4XDVMv3M96cbdDLcFxboBQzVvc3VDDxHnQJJFDA9V3E49DKTw9aZATwRWHe3pufnzryUCcSxG6

Metadata

641525 641534 15000 LOKI 10% 100% 9.7 hours (292 blocks) 0:27:39 ago 8.1.2

Service Node Status

Registered, staked, and active on the network since block 641534.

This service node is staking infinitely: no unlock has been initiated by any of its contributors.

2 Contributors

Contributor Amount Reserved
L5HHNtqGPMkKPFkxzx89R4XDVMv3M96cbdDLcFxboBQzVvc3VDDxHnQJJFDA9V3E49DKTw9aZATwRWHe3pufnzryUCcSxG6 3751 LOKI 3751 LOKI
L8VcXooKnssPmpqPUj4tYnadSU2iMkFHtJZtypR4LM6s1eQVocFZf5pcNY8y2VPYxQa2myDN6VeWzUfiYYc7iZhEHk5Ha9n 11249 LOKI 11249 LOKI